Regulamin sklepu Zlotemapy.pl

Sklep dostępny pod adresem zlotemapy.pl prowadzony jest przez firmę Invent Grzegorz Marynowicz, NIP: 7481530139

Adres: Osiedle Konstytucji 3 Maja 24/1, Głubczyce.
Kontakt ze sklepem:
kontakt@zlotemapy.pl

1.Składanie zamówień

1.1 Sklep prowadzi sprzedaż internetową ozdób ściennych w formie planów miast i plakatów w dostępnych formatach oraz na specjalne zamówienie.
1.2. Klient może zakupić produkt za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie sklepu zlotemapy.pl.
1.3. Wszystkie mapy projektowane są na bazie danych udostępnianych przez Open Street Map. Sklep nie odpowiada za aktualność danych udostępnianych przez Open Street Map. Dla wybranych miast dane mogą nie być aktualne dlatego w przypadku produktu na zamówienie klient otrzymuje projekt do akceptacji i może wnieść ewentualne uwagi.

Przed złożeniem zamówienia przez Kupującego ma on możliwość zapoznania się z głównymi cechami produktu: rozmiarem, połyskiem, grubością, kolorem. Klient może także obejrzeć zdjęcia przykładowych map. W przypadku map wykonywanych na specjalne zamówienie, których wzorów nie ma na stronie klient otrzymuje przed produkcją projekt do akceptacji. Po akceptacji klient nie może wnosić poprawek i uwag do zaakceptowanego projektu.
1.4. Zamówienie za pośrednictwem strony Klient może złożyć 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Składając zamówienie klient wybiera: kolor mapy, format oraz układ(pionowy lub poziomy)
1.5. Zamówienie jest realizowane pod warunkiem podania przez Klienta danych niezbędnych dla jego weryfikacji. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje potwierdzenie na podany e-mail. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, gdy budzi ono wątpliwości dotyczące prawdziwości podanych danych lub sposobu dokonania zapłaty za zakupiony towar.
1.6. Rejestracja i założenia konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w sklepie. Klient ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego bez uprzedniej rejestracji
1.7. Sklep i Klient są związani danymi zawartymi na witrynie internetowej Sklepu w chwili złożenia zamówienia. Mowa w szczególności o takich parametrach jak: cena, charakterystyka towaru, termin i sposób dostawy ebooka.
1.7. Sklep może odstąpić od realizacji umowy w terminie 14 dni w przypadku niedostępności towaru w magazynie. W przypadku, gdy Klient zapłacił już za zamówiony towar Sklep zwróci wpłacone środki w terminie 5 dni kalendarzowych od momentu unieważnienia zamówienia.
1.8. Do czasu wysyłki towaru Klient ma prawo do dokonywania modyfikacji w zamówieniu. Zmiany można dokonać za pośrednictwem adresu e-mail lub telefonicznie. Zmiany mogą dotyczyć wyłącznie liczby zamówionych produktów, miejsca wysyłki, danych widniejących na fakturze. Klient może także odstąpić od zakupu. Wpłacone z góry środki zostają zwrócone Klientowi w terminie 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia rezygnacji.
1.9. Ceny widoczne na stronie sklepu podawane są w polskiej walucie i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
2.0. Zamówienie może zostać anulowane w sytuacji, gdy w ciągu 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia nie wpłynęła płatność na konto Sklepu. Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dzień odbioru przesyłki przez Kupującego.

2.1 W przypadku zamówionego za pośrednictwem strony logotypu na indywidualne zamówienie klienta po przesłaniu wizualizacji klient nie może odstąpić od umowy.

2.Dostarczanie towaru

2.1. Zakupiona w Sklepie mapa lub plakat dostarczana jest do Klienta na podany przez niego adres. Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej. Wraz towarem Klient otrzymuje dokument potwierdzający zakup(faktura).
2.2. Za opóźnienie w dostawie lub jej brak wynikający z błędnych danych podanych przez Klienta Sklep nie ponosi odpowiedzialności.

2.3. W przypadku logotypów realizacja trwa 10-14 dni roboczych od momentu zaakceptowania przez klienta wizualizacji.

2.4. Wizualizacja logotypu wymaga pliku wektorowego od klienta.

2.3. Bardzo ważne, aby klient otwierał dostarczony produkt w obecności kuriera. W przypadku zniszczonej mapy niezbędne jest spisanie protokołu reklamacyjnego, który jest podstawą do reklamacji i zwrotu środków.

3. Zapłata za towar

3.1. Klient może zapłacić za zamówiony towar:
– przelewem elektronicznym na konto: 84 1140 2004 0000 3102 7760 0386
– za pośrednictwem systemu Przelewy24,
– korzystając z platformy Paypal
– za pobraniem

1.8. Aby złożyć zamówienie niezbędna jest uprzednia akceptacja regulaminu przez Klienta sklepu zlotemapy.pl oraz zobowiązanie do przestrzegania jego zapisów

4.Zwrot oraz wymiana towaru

4.1. Klient może zwrócić zakupiony produkt bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Prawo to przysługuje Klientowi zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22 poz. 271 z zm.) („Ustawa”). Zwrot zakupionego produktu odbywa się na koszt klienta.

Możliwość zwrotu nie dotyczy produktów „nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb” zgodnie z ustawą Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm. 38 pkt 3. Dotyczy to produktów, w przypadku których produkt został wyprodukowany według wybranej przez Konsumenta specyfikacji czyli zakupił mapę miejscowości, której nie ma w ofercie sklepu ZloteMapy.pl. W tym wypadku realizacja zamówienia wymaga przygotowania projektu na specjalne zamówienie tzw. projektu personalizowanego. W tym przypadku nie ma możliwości zwrotu zakupionego towaru zgodnie z ww. przepisu prawnego. Klient może zrezygnować z takiego zakupu po otrzymaniu projektu, a przed produkcją mapy, ale wówczas otrzymuje zwrot środków pomniejszony o koszt wykonania projektu.

Koszt projektu uzależniony jest od formatu:

40×30 cm 15 zł

65×50 cm 30 zł

100×65 cm 40 zł

135×100 cm 60 zł

190×90 cm 80 zł

4.3. Sklep nie zwraca Klientowi środków zapłaconych za transport towaru do Klienta.
4.4. Wskazane w punkcie 4.1 prawo do zwrotu towaru nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych szczegółowo w art. 10 ust. 3 Ustawy.
4.5. Sklep nie odbiera kierowanych do niego przesyłek przesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
4.6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymana oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi płatności
4.7. Sprzedawca może uznać odstąpienie od umowy za nieskuteczne jeśli istnieją podstawy do stwierdzenia nadużycia ze strony Kupującego (wielokrotne odstąpienie, kupowanie kilkukrotne). O odmowie uwzględnienia odstąpienia Sprzedawca poinformuje Kupującego w terminie 7 dni od doręczenia mu oświadczenia o odstąpieniu.

5.Wymagania sprzętowe

Aby skorzystać ze sklepu Zlotemapy.pl od Klienta wymagane są:
– dostęp do internetu;
– poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookies
– włączona obsługa cookies oraz JavaScript;
– czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.
Aby korzystać z zakupionego ebooka potrzebne jest posiadanie programu obsługującego pliki pdf.
Właściciel sklepu zlotemapy.pl nie odpowiada za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Kupującego do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy Kupujący niepoprawnie skonfigurował lub nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i wskutek tego nie dochodzą wiadomości e-mail od Sprzedawcy do Kupującego lub od Kupującego do Sprzedawcy.

6.Autorskie prawa majątkowe

Dostępne na stronie zlotemapy.pl projekty map i plakatów stanowią utwór w myśl ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83) i podlegają ochronie przewidzianej w tym przepisie.
Autorskie prawa majątkowe przysługują właścicielowi sklepu– Grzegorzowi Marynowiczowi
Osoba, która dopuściła się naruszenia majątkowych praw autorskich, zobowiązana jest do zapłaty Sprzedawcy karę umowną w wysokości 3-krotnej wysokości ceny brutto tego produktu za każdy zwielokrotniony, rozpowszechniony lub udostępniony, najęty lub użyczony egzemplarz produktu. Sprzedawca może także dochodzić odszkodowania z tytułu naruszenia autorskich.

7. Reklamacja

7.1. Sklep odpowiada wobec klientów będących konsumentami za niezgodność produktu z umową zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z zm.) W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sklep odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

7.2. W przypadku zniszczeń mapy w trakcie transportu podstawą reklamacji jest protokół reklamacyjny. Bez tego dokumentu stracą Państwo możliwość jakiejkolwiek reklamacji i odzyskania pieniędzy dlatego prosimy klientów zwrócić na ten element szczególną uwagę.
7.3. Klient zgłaszając reklamację zobowiązany jest przesłać towar wraz z wypełnionym przez kuriera protokołem reklamacyjnym na adres: ul. Katowicka 39C/4. 45-061 Opole.
7.4. Klient otrzymuje informację o rozpatrzeniu reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej wpłynięcia. Informacja przekazywana jest telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7.5. Ważne: materiał z którego wykonane są mapki może mieć strukturalne rysy widoczne pod światło. Te rysy nie mogą być podstawą do reklamacji.

8.Ochrona danych osobowych

8.1. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
8.2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

9.Postanowienia końcowe

9.1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego zlotemapy.pl.
9.2. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
9.3. Informacje o produktach zamieszczone na stronie Sklepu Zlotemapy.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
9.4. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
9.5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
9.6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.
9.7. Nazwa Sklepu internetowego, adres pod którym jest dostępny: www.zlotemapy.pl wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione.
9.8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 maja 2021 roku.